سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول    PDF  کلیک نمایید.تاصفحه 80   آخر فصل 4 (به دلیل اینکه کتاب ها ی درسی با دو هفته تاخیر در تایلند به دست ما رسید.و بر گزاری زود هنگام آرمون های نوبت اول)

در ادامه مطلب  ببینید


یادآوری و تمرین فصل  4 تقریب زدن به دو روش قطع کردن و گرد کردن پایه

سوالات آزمون ریاضی ششم نوبت اول دی ماه91

سوالات آزمون ریاضی ششم نوبت دوم خردا91

سوالات آزمون ریاضی نوبت اول دی ماه92بصورت PDF

سوالات آزمون ریاضی نوبت اول دی ماه92 بصورت word