روش تدریس چهار درس و یک حل مساله  در فصل ششم آمار و احتمال ریاضی ششم ابتدایی


درس اول جمع آوری و نمایش داده ها

درس دوم  نمودارها و تفسیر نتیجه ها

 حل مساله با راهبرد حدس زدن و آزمایش کردن

درس سوم  مفهوم احتمال

درس چهارم احتمال تجربی و ریاضی