محتوای کتاب آشنایی دقیق وعمیق با ارزشیابی کیفی - توصیفی

  در ادامه مطلب همین صفحه بصورت بخش بخش  دریافت نمایید  

 و در صورت نیاز به فایل پی دی اف  کامل این کتاب را می توانید  با هماهنگی نیز در یافت نمایید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09124785701                   

 احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جلد و فهرست محتوا

مقدمه و اجزاء نظام آموزشی

اندازه گیری و ٰٰارزشیابی و آزمودنی

کلیات و مبانی روان شناختی ارزشیابی توصیفی

مبانی چیستی و چرایی و چگونکی اجرای ارزشیابی کیفی

اهداف ارزشیابی کیفی - توصیفی

 گام اول و دوم در ارزشیابی کیفی -توصیفی

 سنجش مشاهده ای . چک لیست . مقیاس درجه بندی. ثبت مشاهده(واقعه

 آزمون عملکردی

همسال سنجی و خود سنجی

آزمون مداد کاغذی و پرسیدن و سنجش والدین

تکلیف درسی و انواع آن

سه اصل طلایی در کاربرد ابزار

پوشه کار

نگه داری اطلاعات و ساماندهی

مقیاس ارزشیابی در کشور های جهان و مقیاس های توصیفی

بازخورد

مداخله آموزشی

گزارش تربیتی

آیین نامه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی   

فایل کامل کتاب ارزشیابی کیفی - توصیفی