راهنمای تدریس ریاضی ششم ، کتاب معلم ریاضی ششم برداشته شده از سایت آموزش ریاضی ششم

در ادامه مطلب مشاهده فرمایید


مقدمه کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم

فصل اول کسر متعارفی

فصل دوم عدد های اعشاری

فصل سوم  اندازه گیری طول و زاویه

درس سوم از فصل اندازه گیری طول و زاویه  : مقایسه و اندازه گیری زاویه ها

فصل چهارم عدد های تقریبی

فصل پنجم نسبت تناسب ، درصد

فصل ششم آمار و احتمال و هفتم اندازه گیری سطح و حجم و هشتم مختصات و عدد های صحیح