مطالب درسی کتاب ریاضی ششم دبستان در ادامه ومکمل مطالب ریاضی پنجم دبستان و شامل سر فصل های زیر می باشد:


سر فصل ها ومحتوای دروس کتاب ریاضی پایه ششم دبستان

مطالب درسی کتاب ریاضی ششم دبستان در ادامه ومکمل مطالب ریاضی پنجم دبستان و شامل سر فصل های زیر می باشد:

فصل1کسر متعارفی

فصل 2:عددهای اعشاری

فصل3:اندازه گیری طول وزاویه

فصل4:عددهای تقریبی

فصل5:نسبت,تناسب ودرصد

فصل6:آمار و احتمال

فصل7:مقایسه و اندازه گیری سطح

فصل8:مختصات و عددهای صحیح

ساختار هر درس شامل فعالیت؛کاردرکلاس و تمرین است.