دانش آموزان عزیر   ، والدین ارجمند   و معلمان ارزشمند

شروع سال تحصیلی جدید بر شما گرامی و مبارک باد.

 

والدین محترم

کمک به دانش آموزان را از ابتدای سال تحصیلی با فاصله مناسب شروع فرمایید . و فشرده برای یک ماه آخر سال قرار نگیرد.

نویسنده بخشی از کتاب و همکاری در تالیف کتاب معلم ششم