روش تدریس ریاضی پایه ششم به چه صورت است؟

در آموزش هر درس این فرایند پیشنهاد می شود:

1)با فعالیتهای دست ورزی که دانش آموز در  منزل انجام می دهد.مفهوم برای دانش آموز معنی دار می شود.این فعالیت را معلم می تواند خودش با تجربه آموزشی که دارد و  یا فعالیتهایی که در اختیار قرار می گیرد انجام دهد.

2) فعالیت مربوط به کتاب را دانش آموزان  به صورت گروهی یا انفرادی(بسته به جمعیت کلاس) انجام می دهند و  معلم جمع بندی می کند.

3)با انجام کار در کلاس هم معلم دانش آموز  را از نظر درک ارزیابی کرده و و هم دانش آموز خود را ارزیابی می کند.

4)با انجام تمرین در منزل تثبیت یادگیری در دانش آموز به وجود می آید.با دادن فعالیتهای دست ورزی دیگر از دانش آموز بخواهید آن مفهوم را بسازد.

در راهبردهای حل مسئله با توضیح معلم دانش آموز همراه با معلم راهبرد را درک کرده و در مسائل از آن استفاده می کند.

 
 

ادامه مطلب ...