راهنمای تدریس ریاضی ششم ، کتاب معلم ریاضی ششم

برداشته شده از سایت آموزش ریاضی ششم حق انتشار و چاپ برای دفتر تالیف است.

انتشار ممنوع

 اسمعیل احمدی عضو گروه دفتر تالیف و از اعضای تیم تالیف این کتاب معلم آذر 95

کتاب معلم  و راهنمای  تدریس ریاضی ششم آذر ماه  1395   اینجا  کیلک   نمایید   1395