کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بصورت PDF

 تمام  کل کتاب ریاضی پنجم ویرایش 15 تیر 94

پیش نویس سر فصل های ریاضی پنجم جدید 

پیش نویس فصل اول ریاضی پنچم عدد نویسی

 پیش نویس فصل دوم ریاضی پنجم کسر

پیش نویس فصل پنجم اعشار 

 پیش نویس فصل هفتم بررسی داده ها                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید